Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Ragna Oldervik

Nick: Edda


https://ingwirth-hold.blogspot.com/2017/10/ragna-oldervik.html


  

1. Jméno a příjmení

Ragna Oldervik

2. Rasa

Čarodějka

3. Věk

33 let

4. Pohlaví

žena

5. Kasta a povolání

Měšťanka, Zásobovací důstojník, zvěd

6. Vzhled, povaha a záliby

  
   Ctižádostivá, nevychovaná a divoká. Nikdo ji nikdy nenutil jakkoliv činit, zůstávala s neustále otevřenými volbami a jediné omezení představovala její samotná psychika. Rodina nekladla přemrštěné nároky, zajišťovala poklidné dětství, společně s podporou v jakémkoliv rozmaru. Výchovu dostala povážlivou, alternativní, spíše základní, stejně valnou část nikdy pořádně nevyužila. Neovládá stolování při kterém připomíná více dravé zvíře, nezná žádnou etiketu k výše nadřízeným, má obrovský problém s autoritami a vůči mužům, přestože si ráda udržuje odstup, se staví rovnoprávně, někdy až výsměšně. Nebere si servítky v podávání názorů, neváží slova a častokrát vyhrkne první věc, jenž jí v chaotické mysli utkví. Bez obalu pronese neomalený či nevhodný názor, nekrotí výrazové prostředky, jednání jak ústa narostla. Na urážky odpovídá urážkami, nevyjednává, argument meče představuje nejlepší řešení. Zvyklá přijímat jakékoliv reakce, do bitek vstupuje s úsměvem, přestože často vychází zraněna, ať již vážněji či méně. Což ovšem pro ni neznamená mnoho, neboť už od dětství má problémy s citlivostí bolesti, její práh je nesmyslně posunutý. Bodnutí mečem do těla představuje štípnutí komára a zlomené žebro nepředstavuje žádný problém. Sama si musí kontrolovat, jak daleko lze ještě zajít, jelikož tělo samo svoji hranici nezná.

   Charakterizuje jí urputný strach z bližšího kontaktu s muži. Projevuje se velice odtažitě, když jde o jakékoliv tělesné aktivity, vyjma boje. Štítí se vzájemných doteků jako nebezpečného plaza, odmítá podrážděně jakékoliv komplimenty a nežli společně ulehnout v loži, raději si prožene chladný kov hrudí. Vše dáno událostmi z mládí.

   Vzhledově, přestože se snaží působit s dravostí pravého seveřana, stále vyhlíží jako vcelku pohledná, neškodná, mladá žena. Krom dlouhých havraních vlasů a výšky okolo 1,75m na ní není nic neobvyklého. Zjev prostého venkovského děvčete, jenž si životem nese určitou dávku drzosti, společně se šrámy na duši. Díky magii v krvi ji nikdo netipuje skutečný věk.

7. Životopis 


   "Co jsi chtěl... kluka? No, asi jo. Tak máš holku."

   Sever už není co býval, vytlačil svoje kořeny, zaprodal se náboženství. Slova od nejranějšího věku ta nejčastější, pokaždé z hlasu jejího otce čišela zloba, když opakoval to tvrdé konstatování. Něco jako křest mu připadlo nemístné, směšné, připitomnělé. Žili mimo hlavní civilizaci, nemohli se příliš ukazovat ostatním, ne s takovým postojem, názory. Nebyla sama, cestou ji doprovázeli jak rodiče Magnus a Maja, ale i bratr Runar. Jejich komunita čítala několik desítek jedinců zdárně odtržených od světa. Projevovali úctu ke starým severským bohům, byli pohané, ti zlí a nečistí, jak rádi říkali křesťané. Zaváděli vlastní tradice, hledali kořeny, skrytí.

   Ragnin osud byl již od narození dán, měla vyrůst a zajistit se o další generaci "pravých věřících", to ovšem za předpokladu, kdyby komunita neobjevila její zvláštní dar, jenž ji odlišil od obyčejných dívek na vdávání. Magii ostatní kolem vnímali jako posvátný dar, vyvolení Ásů. Kráčela po cestě zasvěcení Ódinovi, jakožto průvodci a ochránci, respektovaná. Míjela se kolem ní výchova, jelikož ji už od dětství považovali za dospělou, měli jakousi posvátnou úctu, což ještě umocňovala její absence strachu, kvůli neschopnosti cítit bolest. Rodiče na ni nezvyšovali hlas, i když k tomu existoval opravdu dobrý důvod. Však si všechny tyto ústupky pečlivě vybrali.

   Dosáhla sotva 13. roku. Překvapeně čekala na příchod otce, jenž vyžadoval její přítomnost na určeném místě. S rozražením dveří stanul v místnosti jak on, tak Runar, jehož držel za rameno, spíše tlačil. Následovala slova, jenže přijala Ragna s nechápavým pohledem a tlumeným výkřikem. Měli společně souložit, aby o panenství nepřišla s nějakým pomateným křesťanem, to stejné zamýšlel pro něj. Incest. Lapala po dechu, pokusila se vstát, následně upadla na podlahu, zděšeně hledíc do země. Vykoktala slova odporu, to už ovšem cítila vlek svého otce. Miloval bratra, avšak jinak, počala křičet. Vytahovala práva, své schopnosti, vyvolení, bez úspěchu. Nechtěla, tak zoufale moc... vytěsnila ten den z života. Nic neproběhlo, zapomenout, o to prosí při každé modlitbě.

   Sourozenecké pouto utrpělo hlubokou ránu z níž se vzpamatovávalo velice dlouhý čas. Komunikace ochladla na pár zdvořilostních frází, rozklepaní, jakmile se od nich očekávala nějaká spolupráce. Pohledy do ztracena a snaha zakrýt vzájemnou bolest. Najednou proti sobě stáli dva cizinci. Takto přešlo deset útrpných let, která vystavěla opět křehký most mezi jejich světy. Oba potlačili vzpomínky, žili pro přítomnost. Vzájemně u sebe našli podporu, přestože Ragna se občas projevovala nezvladatelně, ovšem Runara vždy bezvýhradně poslechla. Řekl přestaň, přestala. Jako jediný se odvážil na ni zvýšit hlas, obdivovala jej za to, ale potom už nenechala žádného muže, aby tak činil.

   Při dosažení 30 roku života byl Runar vystaven převzetí prokletí. Vlkodlačí kletba se mezi členy předávala jakožto Fenrirův symbol, probuzení vnitřního vlka, rituálním pokousáním jiným členem. Ona opět bezúspěšně protestovala. Bylo jí tvrzeno, jak velké slovo ji náleží, ale přitom v klíčových okamžicích rozhodovali jiní. Jeho první proměna proběhla se značnými obtížemi, bolestně skučel, bojoval, nežli podlehl. Zmatené zvíře poté v táboře zpacifikovala Ragna, neunesla by pomyšlení, že bratru někdo jiný ublíží, sama se jala tento úkon zastat. Ona čarodějka, on vlkodlak, oba rodiče pyšní, vzhlíželi se ve svých dětech, až do dne, kdy je našla křesťanská ruka Boží.

   Runara ztratila z dohledu, snažila se ho nalézt pohledem, ale žádné stopy nenaznačovaly jeho blízkou přítomnosti. Došli, vyplenili místo. Zvedala se s obtížemi, syčela a klela pod náporem tlumené bolesti. Překvapivě, jeden z okamžiků kdy ji opravdu cítila. Všichni přeživší propadali panice, křičeli, zmateně běhali, část vesnice stravovaly plameny. Řvala, jenže nikdo neodpovídal. Včera přišla o otce i matku, sžírala ji představa ztráty bratra. Zoufale pobíhala kolem rozbořených domů, hulákala, dokud naprosto neochraptěla. Runar zmizel. Náboženství jako záštita pro barbarství, pro zmařené životy, kdy odvedli silné sebou a slabé nechali pomřít. Klamala vzhledem, podcenili ji. Hodlala zajistit odplatu. Nemohla, nechtěla, zůstat na světě sama.

   Nastoupila do normanské armády. Schovávala jak své nadání tak náboženské přesvědčení. Naoko hrála stejnou písničku jako všichni okolo, naučila se několik textů, jenž neustále předříkávali, naslouchala prostoduchým kázáním, jen aby zjistila, kam mohli odvádět ty "jiné". Pro něco potřebovali specifické jedince, slyšela historky o vlkodlacích, ale oni ji říkali jinak, celé to komplikovali. Aby se dozvěděla víc, potřebovala postup, ne zůstat na mizerné nízké pozici. Jelikož nemohla následovat cestu postele, kdyby smilnila s každým vhodným důstojníkem, rozhodla se, alespoň částečně spolehnout na své odhodlání. Šla do soubojů slepě, trénoval víc než ostatní, utrpěla nesčetně závažných poranění, až se jí někteří začínali bát. Nemrkla okem, když jí léčili otevřenou zlomeninu, tvářila se překvapeně, když se ostatní děsili její rozřezané hrudi, zvědavě pokukovala felčarům pod ruky, když z ní vyndávali zaseknuté šípy. Ragna začala platit za podivné stvoření, některými nazývána nečistou, jinými vyvolenou.

   Táhli do Anglie a celé to divadlo s nimi. Tehdy už věděla, kde bratra najde, jakých zrůdností jsou tito "čestní" lidé schopni. Experimenty hraničící s tyranstvím, vše pro blaho a slávu boží, vždyť ti poskvrnění nemají nárok na slušné zacházení. Nastavili jí příležitost, když potáhne také, v žáru bitvy ho snadno nalezne a dostane pryč. Uprchnou. Věřila, že ji pozná, že vše dopadne. Namalovala si krásnou představu bezproblémového útěku, která se rozplynula jakmile přirazili k břehům. Jí dali na starosti logistiku, přerozdělování zásob a ještě k tomu ji vyhnali do pole, aby přinášel informace. Proklínala tu divnou prozíravost, s jakou se rozhodli ji zaměstnat. Potřebovala bitvu a ta snad brzy přijde.

8. Schopnosti

Magie podmíněná zbraní.

Historky o ohnivých mečích se také musí někde brát ne?

   Zvláštní a specifický druh magie podmíněný nutností třímat zbraň. Za tu se považují věci od kuchyňských nožů po těžké dvouruční sekery. Schopnost se projevuje pasivně a nikoliv okamžitě. Ragna potřebuje předmět třímat delší dobu, nejlépe několik minut, aby s ním dokázala "splynout" následně mu dokáže přisuzovat různé vlastnosti. Jako příklad lze uvést odlehčení, takže i zbraň dostatečně těžká pro statného muže se v jejích rukách promění v pírko, či přidání elementárních vlastností např. ohnivých plamenů či mrazivého doteku. Vše je limitováno pouze její představivostí, jelikož zbraň může být libovolně modifikována. Ovšem, jinak se její nadání nikterak neprojevuje, tudíž spíše působí jakožto obyčejná dívka.

   Necitlivost k bolesti. Vrozená genetická porucha, která Ragně zabraňuje normálně vnímat bolest. Pouze ta nejzávažnější poranění je schopna registrovat v omezení míře, jinak zůstává hluchá k jakýmkoliv škodám projeveným na těle. Má tudíž velice nízký pud sebezáchovy, nejlépe potřebuje někoho, kdo by na ni dohlížel, aby ji informoval o věcech, jenž jsou v rozporu se zdravím, jinak je schopná si nepříjemně ublížit.

   Ohledně domluvy ovládá pouze severské jazyky (norština rodně, švédština s obtížemi, finsky s velkými obtížemi.)

9. Ostatní


10. E-mail: Prcek.201@seznam.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat